ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ��������������� ������������ ������������ ��������������������� ���������������������

��������������� ������������ ������������ ��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close