ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ��������� ��������������� ���������������������

��������� ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close