ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ���������,���������������, ��������� ������ ��������� ��������������� ������������

���������,���������������, ��������� ������ ��������� ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close