දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������������ ��������� 8

������������������ ��������� 8 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close