දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������������ ��������������� ��������������������� ��������������� ������������������������

������������������ ��������������� ��������������������� ��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close