දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������������������ 5 ������������ ������������ ������������������

������������������������ 5 ������������ ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close