දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������������������ 5 ������������ ������������ ������������������ 1

������������������������ 5 ������������ ������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close