දාන කථාදානසාංඝික දාන ��������������������� ��������������� 1

��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close