පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������� ��������������������������������������� ������������ ���������������

��������� ��������������������������������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close