භාවනාවමෛත්‍රී ��������������� ��������������������� ������������������ ���������������

��������������� ��������������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close