භාවනාවමෛත්‍රී ��������������� ��������������� ������������ ���������������������

��������������� ��������������� ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close