භාවනාවමෛත්‍රී ������������������ ��������� ������������������ ��������� ���������������

������������������ ��������� ������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close