ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්චාරිත්‍රපිරිත් සජ්ජායනා කිරීම ������������������ ������������ ��������������������� ������������������

������������������ ������������ ��������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close