නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������������������ ���������������������

������������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close