නිවනට අදාල කරුනු ������������������ ��������������� ��������������� ������������������ ��������������� 79

������������������ ��������������� ��������������� ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close