නිවනට අදාල කරුනු ������������������ ��������������� ��������������� ������������������ ���������������

������������������ ��������������� ��������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close