නිවනට අදාල කරුනු ������������������,������������,������������,������������������������������������������ ������������������

������������������,������������,������������,������������������������������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close