ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම්කර්ම කරන ක්‍රම ������������������������, ������������������������ ��������� ������������������ 1

������������������������, ������������������������ ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close