ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම්කර්ම කරන ක්‍රම ������������������������������ ���������������������

������������������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close