ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම්කර්ම කරන ක්‍රම ��������������� ��������������� ������ ��������������� ��������������� 10

��������������� ��������������� ������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close