ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම්කර්ම කරන ක්‍රම ������������ ��������������� ��������� 1

������������ ��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close