ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම්කර්ම කරන ක්‍රම ������������ ��������������� ���������

������������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close