ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම්කර්ම කරන ක්‍රම ������������������ ��������������������������� ��������� ��������� 1

������������������ ��������������������������� ��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close