ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම්කර්ම කරන ක්‍රම ������������������ ��������������������������� ��������� ���������

������������������ ��������������������������� ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close