ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම්කර්ම කරන ක්‍රම ��������������������� ��������������������� 14

��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close