ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම්කර්ම කරන ක්‍රම ������������������ ��������� ��������������������������� 1

������������������ ��������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close