ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම්කර්ම කරන ක්‍රම ������������ ��������������������� ������������������������ 1

������������ ��������������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close