ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම්කර්ම කරන ක්‍රම ������������ ��������������������� ������������������������

������������ ��������������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close