ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ������������ ��������������� ������ ��������������������������������� ���������������

������������ ��������������� ������ ��������������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close