ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ���������, ���������������, ������������������,

���������, ���������������, ������������������, යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close