නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������������ ��������������� ��������������� ������������������ 37

������������������ ��������������� ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close