ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ������������������ ���������������- ���������������������������������������, ������������������ ���������������- ������������ ������������������

������������������ ���������������- ���������������������������������������, ������������������ ���������������- ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close