ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������ ���������������

������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close