නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය ��������� ������������ ������ ������������ ������������

��������� ������������ ������ ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close