ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම්ලෝක ස්වාභාවය ������������������ ��������������������� ������������������ ���������

������������������ ��������������������� ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close