ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම්ලෝක ස්වාභාවය ��������������� ��������������������� ��������������� ������

��������������� ��������������������� ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close