ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම්ලෝක ස්වාභාවය ��������� ��������������� ��������� ������������������ ��������������������� 27

��������� ��������������� ��������� ������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close