ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම්ලෝක ස්වාභාවය ��������������������������������� ��������� ��������� ���������������������

��������������������������������� ��������� ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close