ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම්ලෝක ස්වාභාවය ������������, ���������������, ������������ ���������

������������, ���������������, ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close