නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������������� ���������������������

��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close