නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ������ ���������������

������������������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close