ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������������� ���������������

��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close