ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ��������������������� ������ ���������������

��������������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close