ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ��������������������������������� ���������������������

��������������������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close