ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ��������������������������� ��������������� ���������������

��������������������������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close