දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ��������������������� ��������� ��������������� ���������������

��������������������� ��������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close