දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ��������������� ��������������������������� ������ ������

��������������� ��������������������������� ������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close