නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������ ��������������������� ���������������

������������������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close