නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������������� ���������������

��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close