නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������������� ������������ ���������������������������

��������������������� ������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close