නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ������������������

������������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close