පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������ ���������������������, ������������ ������������������������������

������������ ���������������������, ������������ ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close