පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������������ ��������������������� 23

������������������������������ ��������������������� 23 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close