පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව අවිද්‍යාව සහ මුලින් දුරුවීම

අවිද්‍යාව සහ මුලින් දුරුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close