පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ��������������������������� ��������������������� ������ ������������������

��������������������������� ��������������������� ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close